Politika privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Obrt Trgovina Benko se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika trgovine Obrt Trgovina Benko te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Obrt Trgovina Benko može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi obrtu Trgovina Benko.

Pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa zakonom, ali usto uvijek nastojimo primjenjivati više standarde i najbolju europsku praksu. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni.

Podatke Korisnika pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe a najduže godinu dana, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podatci se trajno brišu ili čine anonimnima.

Obrt Trgovina Benko će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te slanja robe naručiocu. Obrt Trgovina Benko prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web trgovine Obrt Trgovina Benko bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika. Prikupljene podatke Obrt Trgovina Benko dijeli sa ugovornom kurirskom službom (HP) a isključivo u svrhu dostave paketa.

Obrt Trgovina Benko prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Obrt Trgovina Benko će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Web trgovine od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Obrt Trgovina Benko će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Upotrebljavamo kolačiće a detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljava pojedina internetska stranica Korisnik dobiva odmah pri prvom posjetu internetskoj stranici. Na temelju tih informacija Korisnik pri posjetu internetskoj stranici daje ili uskraćuje svoju privolu za upotrebu kolačića.

Obrt Trgovina Benko ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Obrt Trgovina Benko za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Odgovorna osoba za zaštitu vaših podataka u obrtu Trg. Benko je vlasnik obrta Alen Benko.

Ako Korisnik ima bilo kakvo pitanje u vezi zaštite osobnih podataka ili sumnja na povredu svojih osobnih podataka, svoju sumnju prijavljuje pisanim putem na e-adresu info@lov-ribolov-benko.com ili poštansku adresu Obrt Trgovina Benko, Kralja Tomislava 62a, 48362 Kloštar Podravski .